EUROPEES PRIVACYBELEID VOOR KLANTEN - DOMTAR

Dit algemeen privacybeleid (het “Privacybeleid”) beschrijft onze praktijken in verband met de persoonsgegevens die u verstrekt aan Europese ondernemingen van onze Groep (een “Groepsonderneming”) op welke wijze dan ook, inclusief offline formulieren (bv. productbestellingen), telefoongesprekken, e-mail, een website die geëxploiteerd wordt (zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden) door een Groepsonderneming (de “Website”) (de “Persoonsgegevens”). Een geüpdatete lijst van onze Europese Groepsondernemingen vindt u hier.

1. Updates van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Raadpleeg de “Laatst geüpdatet” legende bovenaan dit document om na te gaan wanneer dit Privacybeleid laatst herzien is. De verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beheerst door het Privacybeleid dat van kracht is op het ogenblik dat uw Persoonsgegevens verzameld worden, tenzij anders is overeengekomen of toegestaan door u conform de toepasselijke wetsbepalingen.

2. Wie bepaalt welke Persoonsgegevens verzameld worden, hoe en voor welk doel dit gebeurt (de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens)?

De verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens (“ons”, “wij”, en “onze”) is:

 • Voor offline gekochte producten of diensten: de Groepsonderneming die met u een overeenkomst afsluit, zoals bedoeld in de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop of het gebruik van het desbetreffende product of dienst.
 • Voor online gekochte producten en diensten:
  1. in elk geval, de Groepsonderneming die de desbetreffende Website exploiteert, zoals bedoeld in de gebruiksvoorwaarden; en
  2. indien u een specifiek online product of dienst koopt of gebruikt (anders dan louter browsen), de Groepsonderneming die met u een overeenkomst afsluit, zoals bedoeld in de desbetreffende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop of het gebruik van het desbetreffende product of dienst.

Alle voorwaarden van onze producten en diensten (tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald), inclusief dit Privacybeleid, kunnen aan een derde worden overgedragen.

3. Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?

 • Direct van u, terwijl u communiceert met een Groepsonderneming, bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt per telefoon, e-mail of in de formulieren die u gevraagd wordt in te vullen en ook informatie die wij automatisch verzamelen over uw gebruik van onze producten en diensten zoals uw interactie met advertenties die wij op websites of andere media plaatsen.
 • Van derden: voor zover toegestaan door de wet, bijvoorbeeld, bij het kopen van een product of dienst waarvoor wij uw financiële solvabiliteit moeten evalueren, kunnen wij uw kredietwaardigheid nagaan door bestanden van financiële solvabiliteit te raadplegen die door derden gehouden worden. Wij kunnen uw gegevens eveneens ontvangen van derden voor één van de hierna beschreven doeleinden.

4. Welke Persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden ze door ons gebruikt?

Wij verzamelen Persoonsgegevens (automatisch, zoals omschreven wordt in de formulieren die u gevraagd wordt in te vullen of die door u verstrekt worden in uw via e-mail gestelde vragen of telefonische verzoeken, die gezondheidsgerelateerde gegevens kunnen bevatten zoals de mate van incontinentie, voorschriften, enz.), in zoverre nodig is voor de volgende doeleinden:

 1. Om een verzoek te evalueren voor de aankoop van onze producten of diensten of voor deelname aan een wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: nagaan of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een wedstrijd of uw kredietwaardigheid nagaan bij het kopen van een product, enz.
 2. Om het door u gevraagde product of dienst te leveren en onze contractuele relatie met u te beheren. Bijvoorbeeld, om uw vragen te beantwoorden of te reageren op de opmerkingen die u naar ons gestuurd hebt; om u informatie of door u gevraagde monsters te sturen; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst na te leven en te handhaven (waaronder inbegrepen, naargelang het product of de dienst, de opname van telefoongesprekken tussen ons en u als bewijs van het leveren van het product of dienst of om enige inbreuk op de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst te identificeren, voor boekhoudkundige, facturatie- en betalingsdoeleinden, om schulden te innen, om kennis te geven aan solvabiliteitsbestanden van onbetaalde, openstaande en opeisbare schulden waarvan de betaling aan u is gevraagd); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om informatie te bekend te maken die u ter publicatie hebt gestuurd, om uw Persoonsgegevens te delen met betalingsverwerkingsorganisaties, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw omstandigheden beter te begrijpen en uw behoeften beter te evalueren, enz.
 3. Om onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in welke desbetreffende jurisdictie dan ook). Dit omvat bijvoorbeeld het beantwoorden van de verzoeken van gouvernementele en rechterlijke bevelen van een bevoegde jurisdictie of het delen van de Persoonsgegevens met andere wethandhavingsinstanties met betrekking tot een dwingende eis; naleven van ons Groepsbeleid (zoals het Anti-Omkopingsbeleid) of informatie delen met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen.
 4. Om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld, de verkoop van onze activa in verband met een faillissementsprocedure of een reorganisatie binnen de groep of bedrijfsreorganisatie.
 5. Om te analyseren hoe onze producten en diensten door onze klanten gebruikt worden en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld de analyse van statistische informatie over het gebruik van onze websites door bezoekers en van enige feedback over onze onderneming of getuigenissen die u kunt leveren.
 6. Om uw voorkeuren te respecteren inzake direct marketing en voor doelgerichte reclame doeleinden. U kunt direct-marketingmededelingen ontvangen inzake persoonlijke verzorging, medische hulpmiddelen, cosmetica en hygiëneproducten en -diensten, die al dan niet gepersonaliseerd kunnen worden voor u (d.w.z., aangepast aan uw profiel), op welke wijze dan ook (bv, post, telefoongesprek, e-mail, sms of enig andere elektronisch middel) en doelgerichte reclame maken. Bijvoorbeeld, als u ons uw Persoonsgegevens verstrekt (bv. als u naar onze producten of diensten vraagt), kunt u gevraagd worden naar uw voorkeuren hieromtrent en informatie ontvangen over het soort beschikbare direct marketing en of wij en/of een derde partij u zulke direct marketing mogen sturen of doelgerichte reclame mogen uitvoeren. U kunt eveneens beslissen u in te schrijven voor een van onze nieuwsbrieven. Om direct marketing of doelgerichte reclame stop te zetten, kunt u een aanvraag sturen zoals uitgelegd in paragraaf 7. Met betrekking tot de direct marketing via elektronische middelen, indien van toepassing door de toepasselijke wetgeving, krijgen wij bovendien uw toestemming om u in al onze mededelingen te informeren hoe u op een directe manier en gratis kunt uitschrijven (anders dan in verband met de verzending van uw aanvraag). We zullen uw aanvraag zo snel als redelijkerwijze mogelijk is beantwoorden, en in elk geval, binnen de wettelijk bepaalde termijn (als er een is).
  Gelieve op te merken dat als u geen marketing-gerelateerde boodschappen van ons meer wenst te ontvangen, wij nog steeds boodschappen zullen sturen voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan andere doeleinden (zoals administratieve berichten in verband met de werking van het product of dienst).

5. Welke Persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden ze met derden gedeeld?

Persoonsgegevens kunnen gebruikt of gedeeld worden met een andere Groepsonderneming of andere derden als:

 • (i) dit nodig is voor de volgende doeleinden vermeld in paragraaf 4 hierboven: (1) een verzoek met betrekking tot de aankoop van onze producten of diensten of deelname aan een wedstrijd te evalueren, (2) een door u gevraagd product of dienst te leveren en onze contractuele relatie met u te beheren, (3) om onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te leven of onze belangen in gerechtelijke of administratieve procedures te verdedigen; (4) een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen uit te voeren; en (5) om te analyseren hoe onze producten of diensten door onze klanten gebruikt worden en onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren;
 • (ii) het nodig is (6) uw voorkeuren inzake direct marketing en doelgerichte reclame doeleinden te respecteren (zoals vermeld in paragraaf 4 hierboven), d.w.z., als u ermee instemt marketing en doelgerichte reclame te ontvangen; of
 • (iii) om ons te ondersteunen bij het bereiken van de bovenstaande doeleinden (bv. aanbieders van cloud services die ICT-infrastructuur aanbieden die door ons gebruikt wordt om u een product of dienst of Group management, administratieve en ondersteuningsdiensten, inclusief ondersteuning op het gebied van ICT, finance en accounting en interne audits aan te bieden).

Alle ontvangende derde partijen kunnen over de hele wereld gevestigd zijn, inclusief buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (zoals de VS*). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens hanteren die niet noodzakelijk overeenkomen met deze die van toepassing zijn in de EER (in welk geval wij specifieke garanties moeten bieden voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, zoals het verzekeren dat de derde de Veiligehavenbeginselen naleeft, onder een andere vaststelling van gepastheid valt of een schriftelijke overeenkomst met ons afsluit die inhoudt dat de derde hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als dat binnen de EER vereist is).

(*) Dit is onder meer het geval van ons filiaal in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617).

6. Uw verantwoordelijkheden als u ons uw Persoonsgegevens verstrekt of ons er toegang tot geeft

U moet nauwkeurige Persoonsgegevens verstrekken, uitsluitend als u 18 jaar oud (*) of ouder bent en deze up-to-date houden. U moet alle wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy, die op u van toepassing zijn, naleven. U moet alle veiligheidsmaatregelen van een Website naleven en mag ze niet onbruikbaar maken. Als u handelt als een (wettelijke of de facto) vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dan moet u enkel uw professionele contactgegevens met betrekking tot die rechtspersoon verstrekken (en nooit uw private contactgegevens).

(*) Wij beogen in geen geval gegevens van personen jonger dan 18 jaar te verzamelen, of enige verzameling van Persoonsgegevens naar iemand te sturen, en we vragen u deze Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

7. Beheer van uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens die door ons gehouden worden als verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens

U kunt contact met ons opnemen (op dpc.dataprivacy@domtar.com met schriftelijk bewijs van uw identiteit) (i) om een kopie van uw Persoonsgegevens aan te vragen; of (ii) om te vragen dat uw Persoonsgegevens gecorrigeerd of gewist worden als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn; of (iii) om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (zoals direct marketing). Wij zullen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk, en in ieder geval, binnen de wettelijk vastgestelde termijn beantwoorden (als er een is in de desbetreffende jurisdictie).

8. Cookies

Cookies zijn informatiebestanden die opgeslagen worden op uw computer die de websites helpen te herinneren wie u bent en informatie verstrekken over uw bezoek. In die Websites waar cookies gebruikt worden, vindt u een cookiebeleid dat gedetailleerde informatie verstrekt over welke cookies erin gebruikt worden, hoe u ze kunt deactiveren en de gevolgen daarvan.

9. Websites van derden

De websites van derden waartoe u toegang hebt via de Website vallen buiten onze controle en vallen niet onder dit Privacybeleid, maar worden beheerst door het privacybeleid van de websites van derden, die niet door ons herzien noch goedgekeurd worden.